Kvalitetspolicy

Halsängs Stängsel AB utvecklar och tillverkar produkter för områdesskydd så som grindar, stängsel, stolpar mm.

Med utgångspunkt från våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare och vårt erbjudande och produkter till våra kunder.

Alla som arbetar i Halsängs Stängsel AB:s verksamheter har ett ansvar att följa denna policy i sitt dagliga arbete.

Kundens första val
Grunden i vår verksamhet är våra kunders behov. Vi arbetar för att varje leverans skapar förutsättningar för framtida affärer och som god referens.

Kunden i focus
Våra kunder är alltid i focus och vårt mål är att hjälpa till att både förstå och presentera lösningar som uppfyller kundens behov. Vår produkt skall möta kundens behov både på kort och lång sikt. Lagar, förordningar och kontraktskrav följs som en miniminivå.

Hög kompetens
Vår kompetens som krävs för att möta våra uppdragsgivares och kunders behov är hög. Vår organisations kompetens och förutsättningar säkerställs genom kontinuerlig erfarenhetsutbyte och utbildning.

Ansvar
Ansvar för vår leverans ligger naturligt i vår yrkesstolthet. Vi ställer höga krav på oss själva, våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och samarbetspartners. Med gott samarbete mellan alla inblandade parter förebyggs kvalitetsbrister och tillsammans skapar vi smarta lösningar.

HALSÄNG STÄNGSEL AB

Jan-Olof Övergård
CEO